Informacja o środkach wspierających komunikowanie się - Język migowy - Komenda Miejska Policji w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Język migowy

Informacja o środkach wspierających komunikowanie się

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Komenda Miejska Policji w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 9, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

  • PJM (Polski język migowy)
  • SJM (System językowo-migowy)
  • SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać lub złożyć osobiście jedną z wybranych metod:

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres:  kmp@lomza.bk.policja.gov.pl
  • faksem pod numer: +48 47 717 12 15
  • listownie na adres: Komenda Miejska Policji w Łomży, ulica Wojska Polskiego 9, 18 - 400 Łomża. Korespondencja przesyłana listownie powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.
  • złożyć osobiście w Punkcie Recepcyjnym Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 9. Punkt Recepcyjny Komendy Miejskiej Policji w Łomży czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 22.00. Korespondencja przekazywana za pośrednictwem Punktu Recepcyjnego powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Komenda Miejska Policji w Łomży zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym  wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu z urzędem.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na numer alarmowy 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Dodatkowe informacje o usłudze uzyskają Państwo pod numer telefonu +48 47 717 12 20.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest w:

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2022
Data modyfikacji : 19.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łomży
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Brulińska KMP w Łomży
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Brulińska
do góry