RODO - Ochrona danych osobowych - Komenda Miejska Policji w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

RODO

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży jest Komendant Miejski Policji, ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża;

2) inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży jest Brygida Borawska, tel. kontaktowy: 86 474 13 80, e-mail:  iod.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl.;

3) dane osobowe w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży przetwarzane są zgodnie art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Miejskiego Policji w Łomży;

7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza w zależności od celu przetwarzania jego danych osobowych przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży przysługuje prawo żądania od Komendanta Miejskiego Policji w Łomży dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

9) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 25.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łomży
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Brulińska KMP w Łomży
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Brulińska
do góry