Petycje - Komenda Miejska Policji w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Informacja dotycząca sposobu składania petycji do Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Petycje składa się do Komendanta Miejskiego Policji, zgodnie z ustawą

z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz.1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycję:

* listownie, na adres: Komenda Miejska Policji w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 9;

* elektronicznie na adres: kmp@lomza.bk.policja.gov.pl;

* za pośrednictwem ePUAP: adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

* faksem, na numer: 86 4741215;

* osobiście w Punkcie Recepcyjnym Miejskiej Policji w Łomży przy ulicy Wojska Polskiego 9 - codziennie w godzinach od 7:30 do 15:30.


Petycja powinna zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego;

- adres zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji;

- adresata petycji;

- wskazanie czego petycja dotyczy;

- podpis wnoszącego lub podpis go reprezentującego;

w przypadku gdy petycja składana jest w interesie osoby trzeciej – pisemną zgodę tej osoby na złożenie w jej imieniu petycji;

w przypadku petycji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

w przypadku, gdy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję, a także miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego

 z tych podmiotów.

Ważne! Petycje, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego nie będą rozpatrywane.

Petycja może zawierać: zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Łomży imienia i nazwiska (nazwy) wnoszącego petycje.

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Łomży z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 Łomża.

2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Miejski Policji w Łomży wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Wojska Polskiego 9, 18-400 łomża, e-mail: brygida.borawska@lomza.bk.policja.gov.pl. Dane inspektora zostały umieszczone na BIP KMP w Łomży.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie wniesionej przez Panią/Pana petycji, tj. realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy
o petycjach, która określa zakres wymaganych danych. Brak podania danych w zakresie wskazanym przepisami skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 04.09.2015
Data modyfikacji 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Brulińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Brulińska KMP w Łomży
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Brulińska
do góry