Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Miejska Policji w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.


Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r., Nr 30. poz. 168 z póź. zm.).
- Instrukcja kancelaryjna stanowiąca załącznik do decyzji Nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie zasad pracy kancelaryjnej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku 

 

instrukcja kancelaryjna


 

 

Sprawy do Komendy Miejskiej Policji w Łomży wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą faxu (86 474 11 15). Przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne, właściwe do załatwienia danej sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.
Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu Komendanta Policji pod numer tel. (86 474-11-00).

W sprawach skarg i wniosków Komendant Miejski Policji przyjmuje:
w poniedziałki w godz. 15.00-17.00

Komendant Miejski Policji w Łomży

nadkom. Marek Sienkiewicz
tel.(86) 474 - 11 - 00 

W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Łomży
tel. całodobowo (86) 474 - 12 - 12
tel. alarmowy 997 lub 112
 
 
------------------------------------------------------------

 

Komunikacja z osobami głuchoniemymi

 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza -przewodnika.


Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, kontaktując się:

* SMS 519 825 499 ( wezwanie pomocy za pomocą wiadomości tekstowej sms - w treści sms - a prosimy podać: nazwisko, adres, nr telefonu komórkowego osoby potrzebującej pomocy - w przypadku nie podania danych sms - y nie będą rozpatrywane )

• faks: 86 474 11 15
• e-mail : kmp@lomza.bk.policja.gov.pl
podając datę oraz godzinę wizyty w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.


Po otrzymaniu zgłoszenia Komenda Miejska Policji w Łomży zapewni pomoc tłumacza języka migowego lub pomoc funkcjonariuszy posługujących się językiem migowym, w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.


Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

 

Pliki do pobrania

  • 11.03.2016 08:42
    41.5 KB

Metryczka

Data publikacji 23.03.2012
Data modyfikacji 02.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Łomży
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Brulińska
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Brulińska KMP w Łomży
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Brulińska
do góry