Praktyki studenckie w KMP Łomża - Komenda Miejska Policji w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie w KMP Łomża

Data publikacji 22.03.2017

Praktyki studenckie w KMP Łomża

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W ŁOMŻY

 

I.   WYMAGANE DOKUMENTY

            Osoby zainteresowane odbywaniem praktyk studenckich w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, powinny skompletować następującą dokumentację:

1.      wypełniony wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej,

2.      imienne skierowanie na praktykę, wydane przez Uczelnię,

3.      projekt umowy lub porozumienia o odbycie praktyki,

4.      program praktyk,

5.      kserokopia dowodu osobistego,

6.      kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

7.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego. 

            Zgłoszenia niekompletne – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów – nie będą rozpatrywane.

II.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

            Komplet dokumentów należy złożyć najpóźniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w  Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia KMP w Łomży lub przesłać drogą pocztową (adres:  Zespół Prezydialny, Kar i Szkolenia KMP w Łomży, ul. Wojska Polskiego 9, 18-400  Łomża).

III.    KRYTERIA I TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ODBYCIE PRAKTYK STUDENCKICH W KMP W  ŁOMŻY

            Warunki pozytywnego rozpatrzenia wniosku o odbycie praktyki studenckiej w KMP w Łomży:

1.        złożenie wniosku co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk,

2.        złożenie kompletu dokumentów,

3.        zbieżność programu praktyki z zakresem zadań wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej KMP w Łomży.

            Liczba miejsc odbywania praktyk jest ograniczona i zależna od zakresu bieżących zadań poszczególnych komórek organizacyjnych KMP w Łomży, w związku z tym spełnienie przez studenta wszystkich kryteriów formalnych nie gwarantuje przyjęcia na praktykę. Wniosek o odbycie praktyki może zostać rozpatrzony negatywnie bez podania przyczyn.

            Wnioski są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpływu. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przesyłana jest drogą elektroniczną bądź pocztową albo przekazywana telefonicznie – w zależności od preferencji studenta.

IV.   PODSTAWA ODBYWANIA PRAKTYKI

            Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej zawierana jest umowa lub porozumienie między Uczelnią i Komendą Miejską Policji w Łomży.

V.   PRZEBIEG PRAKTYKI

1.        W dniu rozpoczęcia praktyki studenckiej student:

  • odbywa szkolenie bhp i p. poż,
  • zapoznaje się z Regulaminem pracy obowiązującym w KMP w Łomży,
  • otrzymuje identyfikator uprawniający do wejścia i przebywania na terenie KMP w Łomży w czasie odbywania praktyk, który zobowiązany jest oddać w dniu ukończenia praktyki.

2.        Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestniczeniu w realizacji niektórych zadań wybranej komórki organizacyjnej KMP w Łomży.

3.        Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

4.        Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez Uczelnię.

VI.   DODATKOWE INFORMACJE NA TEMET ODBYWANIA PRAKTYK

            Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży są nieodpłatne.

            Komenda Miejska Policji w Łomży nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

            Innych informacji na temat odbywania praktyk studenckich w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży udziela się pod nr tel. (86) 474-14-01.

 

 

Poniżej w załączniku znajduje się wniosek:
 

Załączniki do strony

Data publikacji 22.03.2017

Data modyfikacji 22.03.2017
Rejestr zmian
Autor :
Opublikowane przez Urszula Brulińska
KMP w Łomży
Statystyka strony: 296 wizyt
do góry